воскресенье, 23 августа 2020 г.

Aralyk satuw düzgünleri Türkmenistanda işlenip düzüldiAralyk satuw düzgünleri Türkmenistanda işlenip düzüldi

Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligi internet söwdasyny kadalaşdyrmak üçin niýetlenen “Uzakdan haryt satmagyň düzgünleri” işlenip düzüldi.

Düzgünler harytlary mahabatlandyrmak, haryt satmak üçin şertnama baglaşmak, harytlary sarp edijä gowşurmagyň tertibi, sarp edijileriň hukuklary we beýleki nokatlar ýaly uzakdaky söwdany döretmek üçin umumy düzgünleri öz içine alýar.
Bu düzgünler guramaçylyk we hukuk görnüşine garamazdan ýuridik şahslara, şeýle hem ýuridik şahs döretmezden telekeçilik işini alyp barýan aýry-aýry telekeçilere degişlidir.
“Harytlary uzakdan satmak düzgünleri” elektron resminamalary ulanyp lomaý söwdada geleşikleri, şertnamalary we beýleki amallary baglaşýan telekeçilere, şeýle hem söwda enjamlary arkaly haryt satmaga, daşary ýurtlardan harytlary uzakdan satyn almak şertnamalaryndan gelip çykýan gatnaşyklara degişli däldir. , satuw şertnamalary, tenderler.
Düzgüne laýyklykda, ýurtda onlaýn dükanlaryň aşakdaky görnüşleri işläp biler:
1. Iş dükany üçin goşmaça platforma hökmünde onlaýn dükan;
2. Diňe üpjün edijiniň ammaryndan isleg boýunça, diňe web sahypasy arkaly satylýan onlaýn dükan;
3. Diňe web sahypasy arkaly satýan öz ammary bolan onlaýn dükan.
Şol bir wagtyň özünde, onlaýn dükan birnäçe görnüşi birleşdirip biler (ammaryndan we haýyşy boýunça satuwdan).
Alkogolly içgileri, temmäki önümlerini, iýmit goşundylaryny, ýaraglary we ok-därileri, audiowizual eserleri we fonogrammalary onlaýn dükanda satmak gadagandyr.
Gymmat bahaly metallardan we gymmat bahaly daşlardan öndürilen önümler söwdasy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.
Harytlary uzakdan satýan edara görnüşli taraplar we aýry-aýry telekeçiler (onlaýn dükanlaryň üsti bilen) elektron kassa enjamlaryny ulanmaly we töleg terminaly arkaly hasaplaşyk mümkinçiligini üpjün etmeli. Kassiriň kwitansiýasy harytlar üçin tölenen wagtynda derrew berilýär.
“Uzakdan usul bilen haryt satmagyň düzgünleri” Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady gatnaşyklar ministriniň 2020-nji ýylyň 14-nji iýulyndaky buýrugy bilen tassyklandy we 2020-nji ýylyň 3-nji awgustynda 1367 belgili belgili Türkmenistanyň Adalat ministrliginde hasaba alyndy.
Çeşme https://turkmenportal.com/blog/29657/v-turkmenistane-razrabotany-pravila-distancionnoi-torgovli


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Научим создавать вебсайты и интернет магазины в Туркменистане, Хотите зарабатывать?
www.vsetm.ru